Past Simple

Użycie: Czynności z przeszłości

Czasu Past Simple używamy mówiąc o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości. Często czas, kiedy to się wydarzyło, jest podany (jeśli nie, to na pewno jest domyślny). Jest to najprostszy czas i używany jest zawsze, gdy nie ma podstaw, by użyć innego czasu przeszłego.

Mogą to być fakty lub wydarzenia z przeszłości, doświadczenia (z dokładną datą, kiedy zaistniały), właściwie prawie wszystko, co można przypisać do jakiejś daty z przeszłości.

Przykłady

  • I played golf last week.

  • She did not play football yesterday.

  • The bus left this morning at 8 a.m.

  • Did you eat breakfast at home?

  • Did he buy a new guitar last year?